Хэн өргөдөл гаргаж болох вэ?

2022 онд тэтгэлгийг Танхимын болон Судалгааны магистрын хөтөлбөрт олгоно.

  • Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн өргөдлийг Монгол улсад оршин суугаа 18-аас дээш настай Монгол Улсын иргэнээс хүлээн авна.
  • Өргөдөл гаргагчид бакалаврын дипломын голч оноо нь 3.0, түүнээс дээш, бусад оронд бакалаврын зэрэг дүүргэсэн бол тухайн боловсрол нь Австралийн их сургуулиудад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байна.
  • Өргөдөл гаргагчид 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар хүчинтэй Academic IELTS-ийн голч оноо 6.0 (эсвэл TOEFL-iBT, PTE-ийн дүйцэх), нэгж оноо 5.5-аас доошгүй дүнтэй байна.
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчдаас бусад бүх өргөдөл гаргагч 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний байдлаар, хоёр болон түүнээс дээш жил тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн гэдгээ нотлоно (хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг оруулж тооцно).