Хэн өргөдөл гаргаж болох вэ?

2021 онд тэтгэлгийг Танхимын болон Судалгааны магистрын хөтөлбөрт олгоно.

  • Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн өргөдлийг Монгол улсад оршин суугаа 18-аас дээш настай Монгол Улсын иргэнээс хүлээн авна.
  • Өргөдөл гаргагчид Монгол Улсын их, дээд сургуульд бакалаврын зэрэг эзэмшсэн бол дипломын голч оноо нь 3.0, түүнээс дээш, бусад оронд бакалаврын зэрэг дүүргэсэн бол тухайн боловсрол нь Австралийн их сургуулиудад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байна.
  • Өргөдөл гаргагчид 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар хүчинтэй Academic IELTS-ийн голч оноо 6.0 (эсвэл TOEFL-iBT, PTE-ийн дүйцэх), нэгж оноо 5.5-аас доошгүй дүнтэй байна.
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчдаас бусад бүх өргөдөл гаргагч 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ний байдлаар, хоёр болон түүнээс дээш жил тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн гэдгээ нотлоно (хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг оруулж тооцно).