< Өмнөх хуудас руу буцах

ЭМХ- Нийгэмд Чиглэсэн Төсөл

Нийтэлсэн: 2020-05-20

Australia Global Alumni

Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Хөтөлбөр (ЭМХ) нь 2014 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд оролцогчдын ажлын байран дахь өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг Монгол Улсын дараагийн үеийн манлайлагч болгон бэлдэхэд чиглэгддэг.